İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışanlarınıza İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili eğitim aldırmak istiyorsanız aşağıda ayrıntıları belirtilen 1 den 44 kadar olan  İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri ile ilgili şirketinize ve yaptığınız işlere göre konuları belirleyip This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    mail adresine mail gönderebilirsiniz.

1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıları, iş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmektir.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş sağlığı ve güvenliği kavramını tanımlar.
• İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimini özetler.
• Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını tanımlar.


• İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerini belirtir.
Eğitim İçeriği : 
İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamaları
Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi
Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği
• Kavram
• Gelişme aşamaları
• Kapsam
• İş ve sağlık ilişkileri
• Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri
• Uygun işe yerleştirme
• İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
• İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü
• Aralıklı kontrol muayenesi
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması
Eğitim Süresi: 45 dk

2. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini sıralar.
• Güvenlik kültürünü tanımlar ve faydalarını açıklar.
• Güvenlik kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin gerekliliği sonucunu çıkarır.
Eğitim İçeriği : 
• İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri
• Sağlıklı ve güvenli yaşam
• İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme
• İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım
• İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri
• İşyerinde risk önleme kültürü
• Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri
• Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması
• Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler
Eğitim Süresi: 45 dk

3. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeleri açıklar.
• Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipleri sıralar.
Eğitim İçeriği : 
• Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki temel prensipler
Eğitim Süresi: 45 dk

4. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini ifade eder.
• Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ILO, WHO, OSHA gibi uluslararası kurum ve kuruluşları tanımlar.
• Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin ulusal mevzuattaki yerini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemi
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• İSGGM, İSGÜM
• İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
• ÇASGEM
• SGK
• Sağlık Bakanlığı o İşçi ve işveren kuruluşları o Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve sözleşmeleri
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
• Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA)
• AB direktifleri
Eğitim Süresi: 45 dk

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezinin (TSM) kuruluşu, yapısı ve işleyişi, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ile ekip halinde çalışmalarının önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İSGB, OSGB ve TSM'lerin kurulması, işleyişi, çalışanları ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususları belirler.
• İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hakkındaki yasal düzenlemeleri tanımlar.
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• İSGB, OSGB ve TSM'lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları
• İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları
• İş güvenliği uzmanlığı belge sınıfları
• İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin eğitim ve sınavları
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile ilgili mevzuat
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından alınması
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi
Eğitim Süresi: 45 dk

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş sağlığı ve güvenliği kurullarının yasal dayanağını ve önemini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği kurullarının işleyişi ve üyeleri ile ilgili mevzuatı tanımlar.
Eğitim İçeriği : 
• Yasal dayanak
• Kurulun oluşumu, üyeleri ve kurulacağı işyerleri
• Kurulun faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlukları
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaygın olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme standartları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar, yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800
• TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001
• Politika belirleme ve planlama
• Kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler
• Kayıt ve tetkik
Eğitim Süresi: 90 dk

8. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.
• Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar.
• İşyerlerindeki riskleri değerlendirir.
Eğitim İçeriği : 
• Risk yönetimi ve genel yönetim
• Tehlike ve risk kavramları
• Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler
• Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi
• Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri
• Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı
• Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları
• Risk analizi ve teknikleri
• Risk değerlendirme uygulamaları
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 90 dk

9. Çalışma Ortamı Gözetimi 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve iş güvenliği uzmanının çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcı;
• Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar.
• Gözetim amaçlı ortam ölçümü yapar.
• Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar.
Eğitim İçeriği : 
• Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı
• Gözetim amaçlı ortam ölçümü
• Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler
• İlgili Mevzuat
• Örnek uygulamalarla konunun anlatılması
Eğitim Süresi: 90 dk

10. İş Hijyeni 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcı;
• İş hijyeninin tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.
• İş hijyeni konusunda sorumlulukları ve ilişkileri sıralar (işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş güvenliği uzmanı vb.).
• Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.
Eğitim İçeriği : 
• İş hijyeni tanımı,
• İş hijyeni konusunda iş güvenliği uzmanının sorumlulukları
• Ölçüm ve kontrol yöntemleri
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

11. İşyeri Bina ve Eklentileri 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyeri bina ve eklentilerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlik riskleri ile bu riskler karşısında alınması gereken önlemleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İşyeri bina ve eklentilerinde muhtemel tehlikeleri belirler.
• Yapılan işlerin niteliğine göre doğabilecek genel riskleri tanımlar.
Eğitim İçeriği : İşyerlerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik gerekleri
• İşyerlerinin yapısı ve alınması gereken önlemler
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

12. Fiziksel Risk Etmenleri 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenlerini tanımlar.
• Fiziksel risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
• Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri belirtir.
• Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
• Fiziksel risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri o Gürültü-titreşim
• Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma)
• Aydınlatma
• İyonize ve non-iyonize ışınlar o Alçak ve yüksek basınç
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

13. Kimyasal Risk Etmenleri 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenlerini tanımlar.
• Kimyasal risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
• Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri tanımlar.
• Ülkemizde ve dünyada kimyasal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
• Kimyasal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar.
Eğitim İçeriği : Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
• Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü
• Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları
• Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması
• Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler
• Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler
• Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizat
• Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

14. Biyolojik Risk Etmenleri 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitleri tanımlar.
• Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek mikroorganizmaların özelliklerini açıklar.
• Biyolojik risk etmenlerinden korunma yöntemlerini sıralar.
Eğitim İçeriği : 
• Biyolojik etmenlerden doğacak riskler
• Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları
• Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

15. Psikososyal Risk Etmenleri 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İşyerlerinde çalışanları olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenlerini tanımlar.
• Psikososyal risklerle ilgili kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
• Türkiye'de ve dünyada psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
• Psikososyal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri: o Çalışma ortamı o Çalışma süresi o Ücret o Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler o Sendikalaşma o Kreş, gündüz bakımevi vb. o Gebe ve emziren çalışanlar o Genç çalışanlar o Tacizler o Stres o Ayrımcılık ve baskı
• Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları
• Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş psikologunun önemi
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

16. Ergonomi 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.
• Ergonomik risklerin etkilerini belirler.
• Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları açıklar.
Eğitim İçeriği : Çalışma yaşamı ve ergonomi
• İş fizyolojisi ve biyomekanik
• Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı
• Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler
• Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler
• Ofis ergonomisi
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

17. Korunma Politikaları 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın tanımları, yöntemleri ve önemini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Tehlikeli durumu ve davranışları tanımlar.
• Kaynağında önleme, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi korunma uygulamalarının temel özelliklerini ifade eder.
Eğitim İçeriği : 
• Tehlikeli durum ve davranışlar
• Kaynağında önleme uygulamaları o Bertaraf etme o İkame etme o Makine koruyucuları o Teknik tedbirler
• Ortama yönelik koruma uygulamaları o Tecrit o Havalandırma o Organizasyonel düzenlemeler
• Kişiye yönelik koruma uygulamaları
Eğitim Süresi: 45 dk

18. Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerinde yapılan kaynak işlerinde ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu risklere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Kaynak türleri ve kaynak ekipmanlarını tanımlar.
• Kaynak esnasında oluşan gaz, toz, duman ve ışınların ortaya çıkardığı riskleri değerlendirerek, alınması gereken tedbirleri açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• Kaynak türleri o Elektrik kaynağı o Oksi-asetilen kaynağı
• Gazlar ve gaz tüpleri
• Kaynak ekipmanları
• Gaz, toz, duman, ışın, ışık, ısı riskleri ve korunma yöntemleri
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

19. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerinde yapılan kaynak işlerinde ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu risklere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : 
• Katılımcıların, işyerinde elektrikle çalışmalarda ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu risklere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Eğitim İçeriği : 
• Elektrik enerjisi ve tanımlar
• Elektrik tesislerinde güvenlik
• Elektrik işlerinde bakım onarım
• Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar
• Statik elektrik
• Yıldırımdan korunma
• Topraklama tesisatı
• Elektrik tesisatının kontrolü
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

20. Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını ve bu araçlardan kaynaklanan riskleri, risklerin bertaraf edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan periyodik kontrolleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Kaldırma, taşıma, istifleme gibi işlerde kullanılan kaldırma araçlarını belirtir.
• Kaldırma araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirerek alınması gereken önlemleri açıklar.
Eğitim İçeriği : Kaldırma, taşıma, istifleme
• Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları
• Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı
• Kaldırma araçlarında periyodik kontroller
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

21. Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan her türlü motorlu araçtan kaynaklanan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Motorlu araç kullanıcıları ve iş makinesi operatörlerinin sahip olması gereken belgeleri tanımlar.
• Motorlu araçlarla yapılan işlerde ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirerek alınması gerekli tedbirleri açıklar.
Eğitim İçeriği : Motorlu araç ve iş makinesi operatörlerinin belgeleri
• Forkliftler ve vinçlerle yapılan işler
• İş makineleri ile yapılan işlerde emniyet tedbirleri
• Motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımında dikkat edilmesi gereken hususlar
• Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik testleri
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

22. El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, el aletleri ile yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• El aletlerini tanımlar.
• El aletlerini kullanarak yapılan her türlü çalışmada dikkat edilmesi gereken hususları belirler.
Eğitim İçeriği : El aletleri
• Elektrikli
• Pnömatik
• Hidrolik
• Mekanik
• El aletlerinin kullanımında ortaya çıkabilecek riskler ve dikkat edilecek hususlar
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

23. Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Konunun Genel Amacı : Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler karşısında alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmektir.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Bina, tesis veya makine bakımında ortaya çıkabilecek tehlikeleri tanımlar.
• Bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek risklerle ilgili alınması gereken tedbirleri belirler.
Eğitim İçeriği : 
• Makine, elektrik, bina veya tesislerin bakımı/onarımı
• Bakım onarım işlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeler ve dikkat edilecek hususlar
• Bakım ve onarım öncesi
• Bakım ve onarım sırasında
• Bakım ve onarım sonrası
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

24. YANGIN
Konunun Genel Amacı : Katılımcıların, işyerlerinde yangın tehlikesi, yangın durumunda yapılacaklar ve yangına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Yangın ve kimyasını tanımlar.
• Yangından korunmak için alınabilecek önlemleri açıklar.
• Bir yangın durumunda yapılması gerekenleri belirtir.
Eğitim İçeriği : 
• Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış
• Yangından korunma
• Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri
• Yangın risk değerlendirmesi
• Yangın sırasında güvenlik
• Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri
• Yangın söndürme cihazları ve sistemleri
• Yangın müdahale ve kurtarma ekibi
• Yangın ve çevre ilişkisi
Eğitim Süresi: 90 dk

25. Acil Durum Planları 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Acil durumlarda müdahale ve iletişim kavramlarını tanımlar.
• Acil durum planlarını hazırlar.
• Çalışanları bu konuda bilgilendirerek, uygulamayı tatbik ettirir.
Eğitim İçeriği : 
• Acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara aktarılması
• Tedbir ve tatbikatlar
• Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi
• Acil durum donanımı
• Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi
• İlkyardım ve acil müdahale
• Tehlike iletişimi
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 90 dk

26. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları açıklar.
• Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerlerini belirtir.
• Sağlık ve güvenlik işaretlerinin şekillerini tanımlar.
Eğitim İçeriği : 
• İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri
• İşaret levhaları
• Işıklı işaretler ve sesli sinyaller
• El işaretleri
• Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri
• Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

27. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İdeal çalışma ortamının havasının özelliklerini açıklar.
• Çalışma ortamında çalışanların sağlığı ve konforları için gerekli olan havalandırma ve iklimlendirme prensiplerini örneklerle açıklar
Eğitim İçeriği : 
• Ortam havasının özellikleri
• Havalandırmanın genel prensipleri
• Havalandırma ve hava ihtiyacı
• Doğal, lokâl veya genel havalandırma
• İşyerlerinde iklimlendirme
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

28. Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan basınçlı kaplarla çalışmalarda ortaya çıkabilecek riskler ve bunlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Basınçlı kapları sınıflandırır.
• Periyodik testler, kontroller ve sicil kayıtlarını tanımlar.
• Her türlü basınçlı kabın kullanımından kaynaklanabilecek riskleri belirleyerek, bunlardan korunma yöntemlerini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• Basınçlı kap çeşitleri ve sınıflandırılması
• Basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri
• Kazanlarda güvenlik o Kompresörlerde güvenlik o Basınçlı tank ve tüpler o Basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve test teknikleri o İmalatçıların sorumluluklarıo İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

29. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirir.
• Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• Kapalı ve dar alanlarda
• Havalandırma
• Patlama ve yangın
• Aydınlatma
• Çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme)
• Kullanılacak iş ekipmanları
Eğitim Süresi: 45 dk

30. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirir.
• Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.
Eğitim İçeriği : 
• Ekranlı araç kullanımı
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

31. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, elle kaldırma ve taşıma işlerinde oluşabilecek riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirir.
• Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.
Eğitim İçeriği : Elle kaldırma ve taşıma işleri
• Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

32. Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanları tanımlar.
• Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riskleri değerlendirir.
• Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.
Eğitim İçeriği : 
• Yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması o Çalışma platformu o Seyyar merdivenler ve halatlar o İskeleler
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

33. İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, inşaat işlerinde yapılan çalışmalarda muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli konuları tanımlar,
• İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riskleri belirler.
• İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.
Eğitim İçeriği : 
• Yapı işleri ve projeler
• Sağlık ve güvenlik planı
• Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları o Kazı işleri o Kalıp işleri o İskeleler o Yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı o Gemi inşa ve gemi söküm işleri
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

34. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, maden işyerlerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek riskleri ve bunlara karşın alınması gereken önlemleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Yeraltında, yerüstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli konuları tanımlar.
• Yeraltında, yerüstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riskleri belirler.
• Yeraltında, yerüstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.
Eğitim İçeriği : Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri
• Sondaj ile maden çıkarılan işletmeler
• Yerüstü madenlerde çalışmalar
• Maden işletmelerinde kullanılan makineler ve özellikleri
• Tozla mücadele
• Madenlerde havalandırma
• Grizu ve toz patlamaları
• Delme, patlatma
• Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

35. Kişisel Koruyucu Donanımlar 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, çalışanların kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) özellikleri, kullanım yerleri, kullanımı, gözetim ve denetimi konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• KKD çeşitleri, kullanım alanları ve özelliklerini sıralar.
• KKD'lerin uygunluğunu belirtir.
• Doğru KKD kullanımını değerlendirir.
Eğitim İçeriği : 
• KKD'nin tanımı ve özellikleri
• KKD çeşitleri
• KKD seçimi ve kullanımı
• KKD kullanılması gereken işler
• Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD)
• İlgili mevzuat ve uygulamaları
Eğitim Süresi: 45 dk

36. İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının tasarım aşamasından başlamak üzere imalat ve kullanımı hakkında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği hususlarında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş ekipmanlarında bulunması gereken asgari güvenlik şartlarını belirtir.
• İmalatçıların iş ekipmanları konusundaki sorumluluklarını sıralar.
• Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve talimatları tanımlar.
Eğitim İçeriği : 
• İş ekipmanlarının imalatçılarının sorumlulukları
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı o Makine, tezgâh ve tesislerde güvenlik
• Makinelerin işaretlenmesi
• İşletme talimatları
• İş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekler
• Makine koruyucuları
• İlgili mevzuat ve uygulamaları
Eğitim Süresi: 45 dk

37. İş Kazaları 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde karşılaşılabilecekleri iş kazalarını önleyebilmeleri ve kayıtların tutulması için gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş kazasını tanımlar.
• İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenleri analiz eder.
• İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri açıklar.
• İş kazası kayıt ve bildirimlerini oluşturur. Bir iş kazası incelemesi yaparak raporunu düzenler.
Eğitim İçeriği : 
• Kaza ve iş kazası kavramları
• İş kazalarının nedenleri
• İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar
• İş kazalarının sınıflandırılması
• İş kazası istatistikleri
• Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi
• Kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

38. Sağlık Gözetimi ve Mesleki Hastalıklar 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işçilerin sağlık gözetimi konusunda iş güvenliği uzmanının yapması gerekenleri öğrenmelerini ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları konusunda temel kavramları tanımlar.
• Meslek hastalıklarının çeşitleri ve tanı yöntemlerini sıralar.
• Meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini belirtir.
• Meslek hastalıkları istatistiklerini açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması
• Meslek hastalığı kavramı
• Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri
• Meslek hastalığı tanı yöntemleri
• Meslek hastalıklarından korunma
• Meslek hastalığı istatistikleri
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

39. İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken her türlü kontrolleri ve düzenlenmesi gereken belgeleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş güvenliği bakımından işyerinde yapılması gereken kontrolleri belirler.
• İş güvenliği bakımından işyerinde yapılması gereken kontrollerle hazırlanması gereken belgeleri oluşturur
Eğitim İçeriği : Düzenlenmesi gereken belgeler
• İşyerlerinde yapılması gereken kontroller
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

40. Ağır ve Tehlikeli İşler 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, ağır ve tehlikeli işlerin nasıl belirleneceği ve bu işlerde çalışanlara mahsus düzenlemeleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Ağır ve tehlikeli işleri tanımlar.
• Ağır ve tehlikeli işlerde kimlerin çalışabileceğini belirtir.
• Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik gerekli sağlık muayenelerini belirler.
• Gerekli mesleki eğitim programlarını açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
• Mesleki eğitim
• Sağlık muayeneleri
Eğitim Süresi: 45 dk

41. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• İş sağlığı ve güvenliğinde risk gruplarının önemini açıklar.
• Risk gruplarına yönelik özel sağlık gözetimi gerekliliklerini belirler.
• Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemlerini belirtir.
Eğitim İçeriği : 
• · İş sağlığı ve güvenliği alanında risk grupları
Kadın
Özürlü
Genç
Yaşlı
Göçmen
Risk gruplarının sağlık gözetimi
Risk gruplarının özel korunma yöntemleri
İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: • 45 Dk.

42. Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirir. Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel iş sağlığı ve güvenliği risklerine göre alınması gereken önlemleri belirler.
Eğitim İçeriği : 
• Vardiyalı çalışma ve gece çalışması kavramları
• Muhtemel riskler ve alınması gereken önlemler
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk

43. Çalışma Hayatında Etik 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Çalışma hayatında etiği tanımlar.
• Etik kurallarının yer aldığı ulusal ve uluslararası yasal/yasal olmayan düzenlemeleri belirler.
• Temel etik ve mühendislik değerlerini karşılaştırır.
• Özerklik, gizlilik, mesleki bağımsızlık ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklar.
Eğitim İçeriği : 
• Çalışma yaşamını etkileyen etik faktörler
• İlgili tanımlar
• “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar Rehberi” ve uygulamaları
• Çalışma yaşamında etik değerler ile çatışabilen olgular
• Olguların nedenleri ve bu olgulardaki etik sorunlar
• Çalışanların sağlığına ilişkin bilgilerin ve kayıtların tutulmasında sır saklama yükümlülüğü
• Çalışma hayatında etik sorunların çözümü
• Özerklik, gizlilik ve mesleki bağımsızlık kavramları
Eğitim Süresi: 45 dk

44. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim 
Konunun Genel Amacı : 
Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri : Bu dersin sonunda katılımcılar;
• Yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar.
• İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler.
• İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir.
Eğitim İçeriği : 
• Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri
• Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri
• Eğitimin niteliği ve periyodu
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi
• İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar
• İlgili mevzuat
Eğitim Süresi: 45 dk