ISO 20000-1 Servis Yönetim Sistemi

 

ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Nedir.

ISO 20000-1 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı

ISO 20000 Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) çalışmalarına dayanan bir standarttır. İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL’e ve dolayısıyla ISO 20000 Belgesi Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

ISO/IEC 20000 standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler. Bir kurumun etkili olarak islerliliği için birbiriyle bağlantılı birçok süreci belirlemesi ve yönetmesi gerekir. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir. Çoğunlukla bir süreçteki çıktı diğer süreçte girdiyi oluşturur.

Hizmet yönetimi süreçlerinin bütünleşmesi ve uygulanması sürekli gelişim için gereken devamlı kontrol büyük ölçüde verimlilik ve fırsatlar sağlar. Faaliyetleri ve süreçleri yerine getirmek için hizmet masasında hizmet desteğinde hizmet teslimindeki insanların ve hizmet takımlarının güçlü oluşturulmuş ve birbiriyle uyumlu olmaları gereklidir. Ayrıca süreçlerin etkili ve verimli olduğunu takip etmek için uygun araçlar gereklidir. ISO 20000 belgesi standartlarında belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi için kalifiye ve ehliyetli insanların görevlendirilmesi istenen çıktının elde edilmesi için şarttır. ISO 20000 belgesi standartları herhangi bir anlaşmanın bütün hükümlerini tümüyle içeren bir doküman değildir. Bu standardı kullananlar standartların doğru uygulanmasıyla yükümlüdürler. O nedenle standartlarda belirtilen yasal şartları kendi güncel mevzuatlarından takip etmek ve bu hükümleri bizzat kendileri yerine getirmek durumundadırlar. Bu standartlara göre her nasılsa belgelendirilmiş bir kuruluş yasal şartları yerine getirmediyse hukuki yükümlülüklerden muaf sayılamaz.

ü     ISO 20000 belgesi ITIL’de detaylı olarak tariflenen aşağıdaki konuları ele almaktadır:

ü     Hizmet Seviye Yönetimi (Service e Level Management )

ü     Hizmet Raporlama (Service Reporting)

ü     Hizmet Süreklilik ve Kullanılabilirlik Yönetimi (Service Continuity And Availability Management)

ü     Hizmet Yönetimi için Bütçe ve Finans Yönetimi (Budgeting and accounting for IT services)

ü     Kapasite Yönetimi (Capacity Management )

ü     Bilgi Güvenliği Yönetimi (Information Security Management)

ü     İş ilişkileri Yönetimi (Business Relationship Management)

ü     Tedarikçi Yönetimi (Supplier Management)

ü     Olay Yönetimi (Incident Management)

ü     Problem Yönetimi (Problem Management)

ü     Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)

ü     Değişim Yönetimi (Change Management)

ü     Sürüm Yönetimi (Release Management)

ISO 20000 Belgesi Standart Ailesi ve Gelişimi
ITIL tabanlı standartlaştırma çalışmaları ilk önce BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayınlamıştır. Aralık 2005’te ISO tarafından 2(iki) parçadan oluşan uluslar arası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır:
ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri  Hizmet Yönetimi Bölüm 1: Şartlar standardı standart şartlarının yerine getirmek isteyen kullanıcılar için belgelendirme dahil genel şartları içerir.
ISO/IEC 20000-2: 2011 Bilgi Teknolojileri  Hizmet Yönetimi Bölüm 2: İyi uygulamalar standardı standardın maddelerine yönelik yalnızca iyi uygulamaları görmek isteyen kullanıcılara yol gösterici bilgileri içerir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Yararları 
ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi de bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren organizasyonların ve bilgi teknolojisi yararlanıcılarının istenilen çıktıyı elde etme başarısını gözleyen ve şartlarını iyileştirme amaçlı kullanılan bir standarttır. ISO 20000 standardı tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi üst yönetimin kurum içerisinde oluşturduğu uygulanan yöntemlere standart bir bakış açısı kazandırarak aynı işin her zaman aynı çıktıyı verecek şekilde planlandığı bir sistem olarak tanımlanır. Üst yönetimin isteği ve desteği olmadan bir yönetim sisteminin başarısı olanaksızdır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi iyi kurulduğunda kullanıcılarına şu yararları sağlar:
Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek, IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi, Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi, Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar, Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması, Hizmet süreçlerinde güvenlik sürat ve erişilebilirlikte artış, BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi, Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı, İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi, Gereksiz işlerin elimine edilmesi, BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması, Müşteri son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması, Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi, BT ekiplerinin memnuniyetinin artması, Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması

ISO 20000 belgesi standardına uyumda ve beklenen başarının elde edilememe faktörleri şunlardır 
Çalışan uyum ve anlayış eksikliği, Eğitim eksikliği, Sorumluluk verilen çalışana karar verme ve uygulama için gerekli yetkinin verilmemesi, Başlangıçtaki heyecanın ve motivasyonun,  şiddetinin azalması, Başlangıç ve sürdürme için gerekli kaynakların ayrılmaması, Kurum stratejisine uymayan hazır çözümlerin kullanılması,  Hemen sonuç alma beklentisi, Gerçekçi olmayan uygulama takvimi ve proje süresi, Sorumlu bir kişinin bulunmaması, Organizasyon kültürünü değiştirmenin zorluğu, Süreçlerle uyumlu olmayan araçların kullanımı, Uygun olmayan uygulama yaklaşımı (Proje yönetimi metodu bulunmaması), Süreç kapsamlarının uygunsuzluğu, Hizmet yönetimini uygulamanın zor ve yorucu görevlerinin takdir edilmemesi

ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Nereden Alınır

ISO 20000 standartlarından ISO 20000-1 Standardı ile belgelendirme yapılmaktadır ve ISO 20000-1 standardı ile ilgili belgelendirme yapan firma adedi de çok azdır. Türkiye de Faaliyet gösteren kuruluş sayısı bir elin parmaklarını geçmez. TÜRKAK bu standart ile ilgili herhangi bir akreditasyon çalışması yapmamaktadır.
ISO 20000 belgesi ile ilgili olarak dünyada da iki türlü akreditasyon vardır birincisi itSMF (Information Technology Senior Management Forum) kuruluşu akredite ettiği belgelendirme kuruluşları vardır diğeri ise IAF ' a bağlı UKAS ANAB  JAS ANZ ve CZECH REPUBLIC vb akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği belgelendirme kuruluşları firmaları vardır.
Burada şu noktayı ICTSERT DANIŞMANLIK olarak siz bilişim firmalarına aktarmak istiyorum şu anda TÜRKAK yurt dışı akreditasyon kuruluşlarından alınan belgelere ihalelerde kullanılmak üzere teyit yazısı vermemektedir. Teyit yazısını vermeme nedeni ISO 20000 belgesi ile ilgili akreditasyon çalışması yapmamasıdır. Fakat akreditasyon yazısı vermeye başlar ise bu yazıları MLA anlaşması gereği IAF a bağlı ikinci seçenekteki akreditasyon kuruluşlarından akrediteli belgelendirme kuruluşlarına verebilir.

 ISO 20000-1 Standardı ve Süreçleri Nedir? ISO 20000 Standardına Göre Neler Yapılmalıdır.?

ISO 20000 standardı international standardızation organization tarafından 2005 yılında ilk defa yayınlanmış ve günümüz itibariyle ıso 20000:2011 olarak güncellenmiştir.

İso 20000 standardı ITIL tabanlı bir standart olup kuruluşların Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi konusundaki alt yapılarının iyileştirilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bilgi teknolojileri hizmet yönetim standardı kapsamında büyük kuruluşlar bir araya gelerek tüm dünyada Bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarının aynı standartta hizmet verilmesi için çalışma başlatılmış ve bunun sonucunda ISO 20000-1 standardı yayınlanmıştır. Standardı incelediğimizde teknik servis hizmeti sunan departman veya ticari kuruluşlar bu standardın kapsamına girmektedir. Konuyu daha fazla açmak gerekirse,  ISO 20000-1 standardında 2 türlü kapsam mevcut.

Peki bu standardın kapsamındaki kuruluşlar kimlerdir.

1. Entegratör firma bir cok kuruluşa bilgisayar ve bilgisayar ürünleri(yazılm dahil) satmaktadır. Dolayısıyla yasa gereği satılan ürünlerin garanti süresi boyunca teknik desteğinin verilmesi yada garanti süresi bitmiş olupta bakım yapılması konusunda hizmet veren firmalar

2.Bir kurumda bilgi işlem müdürlüğü veya bu kurum bilgisayarlarına teknik destek veren birimler ıso 20000-1 standardı kapsamında yer almaktadırlar.

ISO 20000-1 standardının uygulamaları nelerdir?

Öncelikle ISO 20000-1 standardını anlamak için ISO standartlarının mantığı anlamak gerekmekte. Yani aşağıda anlatmaya çalışacağım süreçleri anlamaya çalışırken düşünce yapımızın şu şekilde olması gerekmektedir. ISO standartları genel bir çerçevede yazılmış olup cok büyük destek firmalarının uygulayabildiği gibi 2, 3 kişinin vermiş olduğu destek hizmetlerindede ISO 20000-1 standardı uygulanabilmektedir. Olayı biraz daha açmak gerekirse şuan türkiyedeki büyük bir destek firmasını aradığınızda yada mail attığınızda sizinle nasıl ilgilenmekte bir düşünün. Mesela benim başıma gelmiş bir olaydan size bahsedersem daha kolay anlayacağınızı zannediyorum.

Gecen 2 sene içerisinde çok beğendiğim bir bilgisayarı satın aldım. İşim gereği sürekli gezdiğimden dizüstü bilgisayarımıda gittiğim firmalara götürmekteydim. Birgün bilgisayarımı açmak istediğimde ekranımın açılmadığını gördüm. Bunun üzerine satınalmış olduğum mağazaya giderek durumu anlattım. Amerikan menşeyli olan laptopumun üretici firmasının standartları gereği satıcı firma ürünümü alamayacağını söyledi ve bir numara vererek burayı aramamı söyledi. O kadar işin gücün arasında laptobu al satın aldığın firmaya durumu izah et üstelik birde laptobumu alacaklar ve 1 ay laptopsuz kalacağım diyerek çok söyleniyordum fakat laptobumu bile teslim edememiştim. Satıcı firmanın yönlendirmesi üzerine verilen numarayı aradım. İşte şimdi ISO 20000-1 süreci üretici firma tarafından başlamış olduğunu gördüm.

Üretici firmaya telefon ile ulaştım ve gayet nezaketli bir şekilde beni karşıladı.

Call Center: Merhaba efendim ben ….. size nasıl yardımcı olabilirim.

Müşteri: yaklaşık 2 yıl önce bir laptop aldım ve şuan bilgisayarım çalışmamakta. Arızanın giderilmesi için bana yardımcı olur musunuz?

Call Center: tabiki efendim. Ürününüzün seri numarasını öğrenebilir miyim.

Müşteri: hemen kontrol ediyorum xxxx-xxx-xxxx-xxxx numaralı laptop.

Call Center: anladım efendim xxxx model ürünümüzü kullanıyorsunuz yaklaşık 1,5 yıl önce almışsınız ve şuan garanti kapsamında. Peki cihazınızda nasıl bir sorun var?

Müşteri: cihazımı acıyorum ama ekran görüntüsü gelmemekte.

Call Center: peki birkaç test yapalım. Öncelikle ürün çalışırken f2 ye basıp BIOS ayarlarına girer misiniz ………………….  Sorunun çözülmesi için gerekli tüm sorular soruldu.

Müşteri: tüm dediklerinizi yaptım ama yine çalışmıyor.

Call Center: efendim sorununuz ekran kartından kaynaklanmaktadır. İlgili teknik servis personelimizi size yönlendiriyor alacağım. İletişim bilgileriniz bizde mevcut.

Müşteri: İlginiz iççin teşekkür ederim.

Bu telefon görüşmesi sonrasında yaklaşık 5 dk sonra cep telefonum çaldı ve arayan ilgili firmanın teknik destek personeliydi

Teknik Destek Personeli: Merhaba ben…… firmasından………. Kişiyim laptobunuzun ekran kartı bozuk olduğu tarafımıza bilidirildi. Şimdi müsaitseniz bulunduğunuz yere gelip ekran kartınızı hemen değiştireceğiz.

Müşteri: şimdimi? Bulunduğum yere mi geleceksiniz birde? Peki,  süpermiş. Ben şuan ………….. Adresimdeyim,  buyurun gelebilirsiniz.

Yaklaşık 2 saat sonra teknik servis personeli ve tüm teçhizatları ile birlikte bulunduğum yere geldiler ve laptopumun ekran kartını değiştirerek çalışır duruma getirdiler. Tarafıma da ürünümün çalıştığına dair teknik servis formlarını doldurarak yanımdan ayrıldılar. Bu davranışları çok hoşuma gittiği gibi üstelik o günün sonunda mail adresime ilgili teknik servis firmasından bir mail aldım ve içinde verilen hizmetin kalitesiyle ilgili müşteri memnuniyet ölçümünü yapmak üzere yönlendirilmiş bir link göndermişler. Merak ettim ne sormuşlar diyerek linke tıkladım ve girdiğim sayfada aldığım hizmetin detaylarına kadar bilgilerim içeriyordu. Sorulara göz attığımda gayet basit ve konuyla alakalı yaklaşık 7, 8 soru sorarak hizmet kalitelerini ölçtüklerini gördüm. Tabiki bu hizmet sonucunda tüm sorulara “çok iyi” işaretledimJ

Evet yukarıdaki hikayeden de anlaşılacağı üzere ISO 20000-1 standardı teknik servis hizmetinin düzgün bir şekilde işletilebilmesini, maliyetleri optimize edilmesini, yasal mevzuatlara uygun çalışılmasını ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyecek bir sistem olduğu anlaşılmaktadır.

Şimdide gelelim ISO 20000-1:2011 standardının süreçlerine ISO 20000-1 standardında 13 süreç yer almaktadır. Bu 13 süreci başlık başlık inceleyerek sizlere naçizane bilgilerimi aktarmaya çalışacağım.

1.       Yeni veya değişen hizmetlerin planlanması,

Sürecin isminden de anlaşılacağı gibi teknik hizmet veren Firma/Birim bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetlerinin değişik metodoloji ile uygulanması veya Firma/Birim vermiş olduğu hizmetlerinin yanında başka bir alanda da hizmet vermeye başlaması durumunu içermektedir. Örnek ile açıklamak gerekirse:

A. Yeni servis: mesela firmamız bu zamana kadar yazıcılar konusunda teknik servis vermekteydi ve bu konuda da başarılı bir şekilde süreçlerini yönetiyordu fakat bu firmamız ayrıca bankaların post cihazları konusunda da satış ve teknik destek hizmeti vermek istediği durumları

B. değişen servis: mesela firmamız yazıcılar konusunda teknik destek vermekte ve bu teknik destek sürecinde arıza bildirimlerinin 444 lü bir hattın aranması sonucunda gerekli yönlendirme sonucunda teknik desteğe ulaşıyor. Fakat firma sürecini yazılım ile yönetme kararı almış ve teknik destek taleplerini artı web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre sorulmak şartı ile çağrı açabileceği durumu

İçermektedr.

Peki bu süreçlerde firmamızın ISO 20000-1 standardı kapsamında neler yapmalı?

Yukarıda verilen örnekler göz önüne alındığında firma bu süreci uygulamadan önce oluşabilecek riskleri tanımlamalı ve bu riskleri önlemek için planlar geliştirmelidir. Örneğin yazılım üzerinden çağrı alınmasındaki risklere bakıldığında; yazılımın çökmesi, internet üzerinden erişilememe, kullanıcıların yaşayacakları zorluklar vb bir cok konu düşünülmeli ve bunlar için önlem alınmalı. Kısaca özetlemek gerekirse bu süreçte yeni ve değişen servisler için kuruluş bir metedoloji geliştirmeli ve bu metedoloji içerisinde sistematik olarak sürecini yönetebilmelidir.

 

2.       Hizmet Seviyesi Yönetimi,

Hizmet seviye yönetimi sürecinde ISO 20000-1 standardına göre Firma/Bilgi işlem Birimi tüm hizmet verilen teknik destek kalemleri için standart süreleri belirlemelidir. Örneğin bir dizüstü bilgisayarın bozulması durumunda 3 saat içerisinde duruma müdahale edilecek, toplam 5 saat içerisinde de çözüm üretilecek şeklinde tanımlamalar yapılmalıdır. Bu tanımlamalar Teknik servis departmanımızın performansını ölçmek adına bizim için önem arz etmektedir. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki entegratör firmalar herhangi bir kuruma/kuruluşa satış gerçekleştirecekleri zaman şartname içerisinde Hizmet Düzeyi Anlaşma (SLA) seviyeleri yazmaktadır. Dolayısıyla entegratör firmalar aynı zamanda teknik destek verecekleri kuruma bir söz vermektedir. örneğin 3 saat içerisinde müdahale edeceğim ve toplam 5 saat içerisinde sorununu çözeceğim şeklinde kurum/Kuruluşların sözleşmelerinde yer almaktadır. Bu sözleşmeler çerçevesinde verilen sözün yerine getirilebilmesi için sıkı bir takip gerekmektedir. Bu takibin yapılabileceği birçok yazılım mevcut ve bu yazılımlarla ilgili bilgi paylaşımımı ayrıca başka bir makalemde yer vereceğim.

3.       Kapasite Yönetimi,

Kapasite yonetiminde ise verilen teknik destek hizmetinin aksamamasi icin tum alt yapi planlanmalidir. Ornegin teknik servis arciniz yeterli mi? Personel sayımız yeterli mi? bilgisayarlar yeterli mi? süreci yönetebilecegimiz yazilim yeterli mi? internet altyapısı yeterli mi? stok durumunuz yeterli mi? Vb tum bu sorularin firmaya/bilgi islemin kendisine sorarak cozum iretmesi gerekmektedir. Burada sunuda vurgulamakta yarar goruyorum mesela  personel sayimiz yetelimi sorusuna gercek verilerle cevap verebilmeliyiz. Bunuda aylik tarafimiza bildirilen cagrilarin sayisi ve elimizdeki personele dagilimini goz onune alarak hesap yapabilecegimiz sistemin kurulu olmasi gerekmektedir.

4.       Bilgi Güvenliği Yönetimi,

Iso 20000-1 standardi iso 27001 standardi ile bu konuda ic ice girmis durumdadir. Bu surecte verilen hizmetlerde olusan veya ulasilan tum bilgilerin guvenligi saglanmalidir. Mesela verilen teknik servise ait bilgiler himet verilen kurumun bilgilerini icermekte olup bir baska kuruluslarla paylasilmamasi gerekmekte. Bundan daha onemlisini soylemek gerekirse verilen teknik servis hizmetinde cogu zaman veri tabanlarina veya kritik dosyalara teknik servis personeli ulasabilmekte. Dolayisiyla bu bilgilere ulasan personelin bilgi guvenligi kurallarini biliyor olmasi ve gerekli yaptirimlar konusunda bilgi sahibi olmasi gerekmektedir. bu sureci daha fazla incelemek isterseniz bilgi guvenligi yonetim sistemi konusunda yazdigim makaleleri incekeyebilirsiniz.

5.       Hizmetin sürekliliği ve elverişliliği yönetimi,

Bu surecte verilen hizmetin surekligi saglanabilmek icin dusunulmis bir surectir. Bu surec kapasite yonetim sureci ile ic ice gecmis oldugu dusunulebilir. Bu surecte cagrinin geldigi sistem telefon ise yeteri sayida hatta sahip olunmasi gerekmektedir. Baska bir ornek ise gelen cagrilar bir CRM programina kaydediliyor ise serverin bu bilgileri rahatca yonetebilecek kapasitede olmasi gerekektedir. Yada web tabanli bir yazilim kullaniliyorsa internetin kesilmesi durumunda devreye girebiecek bir 3G hat hizmet surekliligi icin dusunulebilir. Ayrica bilgilerin yedeklenmesi veya felaket kurtarma merkezlerinin kurulmasi gibi aksiyonlar tum bu surec icerisi de ele alinmalidir.

6.       Hizmetin bütçelenmesi ve muhasebesi,

Bu surecte hizmet veren firmamizin kurumsallasmasinda buyuk bir onem arzetmektedir. Bu sureci yonetmek cok kolay bir islem olmadigini en bastan belirmek isterim. Cunku bu surecte verilen hizmete ait tum harcamalar takip edilebilmelidir. Mesela bir proje dusunun herhangi bir kuruma belirli bir sayida urun sattiginizi dusunun. Bu urunleri satarken hesaplanmis olan bir hesap var. Bu hesapta urunun uretici firmadan belirbi bir fiyata alinmasi, personel giderleri,ssk giderleri, ofis giderleri, vergi giderleri vb bir suru gider bu proje ile iliskilendirilebilmeli ve her cagri icin harcanan ucretler(konaklama,ulasim,yemek vb) giderlerde hesaplanarak proje boyunca harcanan tum masraflar seffaf olarak gorulebilmelidir. Dolayisiyla sirket yoneticimize ilgili proje boyunca harcanan masraflar cikarilarak edinilen kar zarar durumu net olarak cikarilmalidir. Bastada soyledigim gibi bir cok firma bu sureci yurutmekte zorluk cekmektedir. Cunku her calisan harcanan tum ucretlerin ilgili proje ile iliskilendirilmesini saglamalidir. Bu kapsamda ISO 20000-1 Standardi uygulayan firmalar bu sureci yonetimi bir yazilim sayesinde yonetmektedir.

7.       Konfigürasyon yönetimi

8.       Değişiklik yönetimi

9.       Sürüm ve yayılma yönetimi

10.   Olay ve hizmet isteği yönetimi

11.   Problem yönetimi

12.   İş ilişkisi yönetimi

13.   Tedarikçi yönetimi

 

ICTSERT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Danışmanlık ve eğitim nezaretinde belge alan firmalar
1. SERVUS BİLGİSAYAR A.Ş. ISO 20000-1 ITIL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ AKREDİTELİ OLARAK ALDI.
2. ALTUS BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ISO 20000 ITIL Belgesi eğitim danışmanlık çalışmalarına ICT SERT EĞİTİM DANIŞMANLIK nezaretinde tamamlayarak belgelendirilmiştir. ALTUS BİLİŞİM HİZMETLERİNE çalışmalarında başarılar dileriz.
3.4S BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ISO 20000 ITIL Belgesi eğitim danışmanlık çalışmalarına ICTSERT DANIŞMANLIK nezaretinde tamamlayarak belgelendirilmiştir. 4S BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE çalışmalarında başarılar dileriz.
4. DİJİTEK BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ISO 20000 ITIL Belgesi eğitim danışmanlık çalışmalarına ICTSERT DANIŞMANLIK nezaretinde tamamlayarak belgelendirilmiştir. DİJİTEK BİLİŞİM HİZMETLERİNE çalışmalarında başarılar dileriz.
5. SERVUS BİLGİSAYAR yan kuruluşu olan SERVUS BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ISO 20000-1 belgesi alma çalışmalarına başlamıştır.

6. VERİFY LTD.ŞTİ.  ISO 20000-1 ITIL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ AKREDİTELİ OLARAK ALDI.
7. BİZOFİS LTD.ŞTİ.  ISO 20000-1 ITIL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ AKREDİTELİ OLARAK ALDI.

8. BOYDAK HOLDİNG.  ISO 20000-1 ITIL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ AKREDİTELİ OLARAK ALDI.