ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

 ISO 9001 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı bir kuruluşun müşteri şartları ve yürürlülükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü veya hizmeti düzenli bir şeklide sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda ve Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda kalite yönetim sistemi için şartları kapsar.

 

ISO 9001:2015 standardında ürün terimi müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır. Her ne kadar ISO 9001:2015 standardı içerisinde ürün terimi geçse de kuruluş müşterisine hizmet sunuyorsa bu hizmet olarak ta algılanabilir.

 

ISO 9001:2015 standardının bütün şartları yaptığı faaliyetlere ve büyüklüklerine bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir. Örneğin bir siyasi parti veya bir spor kulübü veya tek kişilik çalışan bir avukatlık bürosu da bu standardın şartlarını karşılayarak bir ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurabilir.

Burada önemle vurgulanması gereken husus şudur her ne kadar aynı standardı rehber kabul ederek sistem kurulsa da aynı sektörde de olsa aynı tipte dokümantasyon ve sistem olması ıso 9001:2015 standardında istenmemektedir. Çünkü her bir şirketin büyüklüğü yapısı personel yeterliliği ve makine teçhizat yeterliliği bir değildir.

 

ISO 9001 :2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı bir kuruluşun müşteri şartları ve yürürlülükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü veya hizmeti düzenli bir şeklide sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda ve Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda kalite yönetim sistemi için şartları kapsar.

ISO 9001:2015 standardında ürün terimi müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır. Her ne kadar ıso 9001:2015 standardı içerisinde ürün terimi geçse de kuruluş müşterisine hizmet sunuyorsa bu hizmet olarak ta algılanabilir.

ISO 9001:2015 standardının bütün şartları yaptığı faaliyetlere ve büyüklüklerine bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir. Örneğin bir siyasi parti veya bir spor kulübü veya tek kişilik çalışan bir avukatlık bürosu da bu standardın şartlarını karşılayarak bir ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurabilir.

Burada önemle vurgulanması gereken husus şudur her ne kadar aynı standardı rehber kabul ederek sistem kurulsa da aynı sektörde de olsa aynı tipte dokümantasyon ve sistem olması ıso 9001:2015 standardında istenmemektedir. Çünkü her bir şirketin büyüklüğü yapısı personel yeterliliği ve makine teçhizat yeterliliği bir değildir.

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sisteminin bazı maddeleri her sektör ve kuruluşta uygulanamamaktadır buradaki uygulanamayan maddeler hariç bırakma olarak ele alınabilir. Fakat ıso 9001:2015 standardı ;hariç bırakılacak maddeler 7. maddesi ile belirtilen maddelerden biri olmalı ve kuruluşta gerçekten uygulamasının olmaması gerekmektedir. ISO 9001:2015 danışmanlığı yapan firmaların dikkat etmesi gerekir. Örneğin bir avukatlık bürosunda hizmetin izlemesi ve ölçülmesi için herhangi bir cihaz gerekmiyorsa bu cihazların kalibrasyon faaliyetleri hariç bırakılabilir ve hariç bırakmanın haklılık gerekçeleri ortaya net bir şeklide konulmalıdır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE AMAÇLARI

KALİTE NEDİR?

Kalite günlük yaşamdaki tanımına göre lüksü ve gereksiz olsa da bir miktarda beklentilerin ötesinde olmayı ifade etmektedir: örneğin bir Rolls Royce, çok pahalı bir yemek, vb. Ancak Kalite yönetiminde kullanılan tanımı bunlara uygun değildir. Aynı şekilde açık tarifi olmayan bir konunun etkin şekilde kontrol altına alınması mümkün olmayacaktır.

Kalite iki unsurdan oluşmaktadır: Spefikasyonlara uygunluk (standartların karşılanması) ve amaca uygunluk (gereksinimlerin karşılanması) Bu tanımlar farklı anlamlar taşımaktadır. Örneğin, sunulan bir hizmet spefikasyonlara uygun olduğu halde amaca uygunluk taşımayabilir yani müşterinin gereksinimlerini karşılamıyor olabilir. Bu nedenle, hizmet sağlayanla müşterinin, izlenecek standartları belirlemeden önce müşterinin gereksinimleri konusunda mutabakata varmaları gerekmektedir. Ancak bu durum zaman zaman isteklerin açık bir şekilde tanımlanması konusunda müşteri üzerinde baskı oluşturmakta ve tekel konumunda olan hizmetlerde bu tanımlama sağlanamamaktadır. Bu durumda hizmet sağlayıcı, müşterisi için en iyisinin ne olduğuna kendisi karar vermelidir.

ISO 9001 2015 Kalite yönetim sistemi standardı, beklenen sonuçların elde edilmesi, yani amaca uygunluk şartının sağlanması için hizmet sağlayanların müşterileri ile birlikte çalışmasını istemektedir. Ancak, herkesin isteklerini karşılamanın, birbirleriyle çelişebileceği ve ulaşılamaz olabileceği için mümkün olamayabileceği unutulmamalıdır.

Kalite tanımı aşağıdaki şekilde verilmektedir: Yapısal özellikler (karakteristikler ) takımın şartları yerine getirme derecesi Bu tanım iki önemli unsur içermektedir – özellikler (karakteristikler ) ve şartlar . Özellikler (Karakteristikler ) tanımı şu şekildedir: ‘Ayırt edici özellik’ Bu nitelikler nitel ya da nicel olabilir.’Yapısal’ bir ürün ya da hizmetin kendinde kalıcı olan anlamındadır.

Bu özellikler farklı paydaşlar, Standart tanımı ile ‘ilgililer’ , tarafından ortaya konabilecek gereksinimleri karşılamalıdır. Şartlar (gereksinimler ) dokümante bir şekilde belirtilebileceği gibi (spefikasyon) sözcüğü bir şekilde de belirtilmekte ya da ima edilmektedir. ISO 9001’de şart (gereksinim ) şu şekilde tarif edilmektedir: “genellikle ima edilen veya zorunlu olarak beyan edilen ihtiyaç veya beklenti genellikle ima edilen “ tanımı, kuruluş onun müşterileri ve diğer ilgili taraflar için, dikkate alınan ihtiyaç veya beklentinin kastedildiğini ifade eden alışılmış veya genel bir uygulama anlamındadır. ‘zorunlu olarak beyan’ ise yasal düzenlemelerle ilgilidir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?

Kalite Güvence, sunulan ürün ve hizmetlerin, her zaman, müşteri istekleri doğrultusunda üretilmesini sağlamak amacıyla kuruluş içindeki faaliyetlerin organizasyonudur.;

ISO 9001’de Kalite yönetim sistemi şu şekilde tanımlanmaktadır. “Bir kuruluşun Kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler ”

Bu tanıma göre, kuruluş, tüm kaynaklarını, malzemelerini ve prosedürlerini akılcı şekilde dökümante edilmiş bir sistem dahilinde kontrol altında tutmalıdır. Bu sistem, gerekli olduğu taktirde, müşteri gereksinimlerinin karşılandığı ve ilerde de karşılanmaya devam edileceğini göstermelidir. Bu Kalite yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Nihai ürün ve hizmetlerin Kalitesi, üretim zincirinin en zayıf halkası düzeyinde olacaktır.

Sistem aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: “Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı ”

Yönetim sistemi ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

“politika ve hedefleri oluştura ve bu hedefleri başarma sistemi ”

Son olarak, Kalite yönetim sistemi (KYS) aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

“Bir kuruluşu Kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi “

Yukarıdaki açıklamadan görüldüğü gibi, Kalite, kesin hatlarıyla tanımlanmalı ve ürün ve hizmetlerin özünde yer almalıdır, muayene yöntemleriyle Kaliteyi sağlamak mümkün değildir. Muayene yöntemleri uygun olmayan ürün hizmetleri tespit etmeye yarar, hataların ortaya çıkmasını engelleyemez.

Halbuki esas amaç ilk defada ve her zaman doğru işi yapmaktır. Hatalar, verimsizliğe ve ürün maliyetlerinin artmasına yol açacaktır. Bu husus aşağıdaki şekilde tanımlanan Kalite planlama olgusunu içermektedir:

“Kalite hedeflerin saptanmasına odaklanan, gerekli çalışma proseslerini ve Kalite hedeflerini yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen Kalite yönetiminin bir kısmı”

Ürünlerin özellikleri ve Kalitesi açısından ihtiyaç duyulan güvence seviyesi farklı düzeylerde tanımlanabilir. Örneğin, yardıma muhtaç insanlara sağlık hizmetleri sunulurken, hizmetin her seferinde doğru olarak sunulması gerekmektedir. Ancak sokak temizliği gibi konularda risk faktörü daha düşük olduğu için daha düşük bir düzeyde güvenceye ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç olarak bir ürün hakkında ihtiyaç duyulan güvence seviyesi ürünün kullanım amacı ve işin ekonomikliğine bağlıdır.

Kalite güvence aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

“ISO 9001 Kalite Yönetiminin, Kalite şartlarının yerine getirileceğini dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçası”

Güvence vermek geleceğe yönelik bir eylemdir. Verilen Kalite güvencesi, ürünlerin gelecekte güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini ve alınan hizmetlerin gelecekte de aynı düzeyde olacağını gösterir. Geleceğe dönük verilen güvence her zaman belirli sınırlar içindedir ve mutlak garanti sağlamak hiçbir zaman mümkün değildir. Kalite sistemleri ve Kalite güvence faaliyetleri ürünlerin gelecekte güvenilir sonuçlar vermesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu nasıl elde edilmektedir?

Birinci olarak kendimize sormamız gereken şey, ürün kelimesinde hangi düzeyde bir güvenceye ihtiyacımız olduğudur. Daha sonra süreçler, prosedürler ve gerekli izleme faaliyetleri, ihtiyaç duyulan bu güvence seviyesinde oluşturulacaktır. Eğer bir kuruluş bu başarısını belirli sistem ve prosedürleri uygulayarak elde etmiş ve gelecekte de bu ” kural” ve “yöntem ” leri aynı hassasiyette uygulamaya devam ettiği sürece aynı başarıyı gelecekte de büyük ölçüde elde edebilecektir.

Böyle felsefenin tam olarak uygulamaya geçirilmesi de hiçbir zaman mükemmel çalışmayı garanti etmemektedir. Yine de böyle sistem uygulamaya geçirildiğinde hata oranlarında ve karşılaşılan sorunlarda çok büyük miktarlarda azalma meydana gelmektedir. Bir kuruluş değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için belirli sistemlere sahip olmalıdır. Kuruluşun sahip olduğu sistemlere bakarak bunların hangi durumlarda nasıl sonuçlar üreteceğini tahmin etmek mümkündür.

Büyük müşteriler tedarikçilerinin tesislerini ziyaret edip sistemlerini ve prosedürlerini değerlendirerek kendileri için daha fazla güvence sağlamaya başlamışlardır. Bu tip ziyaretler zaman içerisinde resmiyet kazanmış ve Kalite sistem denetimi adını almıştır.

Kalite Güvence ıso 9001:2015 danışmanlığı hiçbir zaman çalışanların inisiyatifini ortadan kaldırmayı amaçlamamaktadır. Kalite sistemleri genelde etkin bir şekilde takip edilmeyen ve kuruluş yönetimi tarafından kontrol altında tutulması gereken alanları tarif etmektedir. Örneğin, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi Sistemi hiçbir zaman yaratıcılık, yeniklikçilik, bilgi birikimi v.b. alanlarda ne yapılması gerektiğini tarif etmemektedir.